HABER DETAYLARI
Görüntülenme Sayısı: 1375

TÜRK-İŞ’TEN, HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI’NA “VERGİ ADALETİ” BAŞVURUSU

 

Konfederasyonumuz TÜRK-İŞ, TC Hazine ve Maliye Bakanlığına, “Vergide adaletin sağlanması” yönündeki taleplerimizi içeren bir yazı gönderdi. Yazıda özetle şu görüşlere yer verildi:

“TÜRK-İŞ, üyelerinin ve herhangi bir işçi sendikasına üye olup olmadığına bakmaksızın tüm işçilerin, insan onuruna yakışır iş ortamlarında çalışması, müşterek hak ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesini amaç edinmiştir. Bu amaçla üye sendikaların örgütlü bulundukları işkoluna veya o işkolunda örgütlü oldukları işyeri/işletmelerde çalışma barışının daim kılınabilmesi için tespit edilen eksiklik ve olumsuzlukları çözmek en önde gelen görevidir. Ancak bu olumsuzluk veya eksiklikler kimi zaman yasal değişiklik yapılmasını zorunlu kılmaktadır.

Anayasamızın 2'nci maddesine göre Devletimiz; toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Yine Anayasamızın 73'üncü maddesinde "Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır" denmektedir.

Anayasamızın bu hükümlerine rağmen; çalışanların ücretleri Türkiye ekonomisinin büyümesine eşdeğer bir düzeyde artmamakta, sadece enflasyona endeksli yapılan ücret artışları, hem doğrudan ödenen vergiler hem de temel ihtiyaçlar için yapılan harcamalardan alınan dolaylı vergilerle geri alınmaktadır. Yılbaşında % 15 olarak kesilen vergi miktarı, iki kattan daha fazla artarak yılsonunda % 35'e çıkmaktadır. Her vergi kamu yükümlülüklerini vatandaşlar arasında eşit, adil, hakkaniyete uygun bir biçimde dağıttığı ölçüde demokratiktir ve sosyal hukuk devleti ilkesinin gereği olarak devlet, vergi adaletinin gerçekleştirilmesi yolu ile sosyal adaleti, sosyal yararı sağlamak, ekonomik ve sosyal dengeyi oluşturmakla görevlidir.

Bu nedenlerle, özellikle asgari ücretle çalışan işçiler yönünden sonuçlarını daha çarpıcı olarak ortaya koymaya çalıştığımız nedenlerle asgari ücretle çalışan işçilerin ücret gelirlerinin tamamının, asgari ücretin üzerine ücret alan işçilerin ise, gelirlerinin asgari ücret miktarı kadar olan kısmının vergi dışı bırakılmasının uygun olacağı düşünülmektedir. Alternatif bir çözüm olarak ise, vergi oranının insan onuruna yaraşır bir ücret karşılığında çalışma hakkı da göz önüne alınarak ücretliler yönünden güncellenmek suretiyle makul bir orana indirilmesinin ve işçi lehine belirlenecek olan bu oranda sabitlenmesinin uygun olabileceği düşünülmektedir.

Bu sonuçlara ulaşılması hem vergide adaletin sağlanması açısından hem de işçinin insan onuruna yaraşır bir yaşam sürmesi açısından son derece önemlidir.”

 

 

Koop-İş Sendikası

Basın Bürosu

Eposta Listesi Öneri Formu Anket Eski Site Linki